Świetlice wiejskie

Świetlice wiejskie pełnią funkcję centrów kultury lokalnej, organizują czas wolny, integrują społeczność. Służą wszystkim mieszkańcom - dzieciom i dorosłym, a także organizacjom i instytucjom działającym na terenie gminy.

świetlice wiejskie, gmina zgierz, Gminne Centrum Kultury, Spotu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej

Świetlice wiejskie z gminy Zgierz funkcjonują w oparciu o Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95), która stanowi, że do zadań gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców, a organizowanie świetlic jest formą takiej pracy.

Gmina Zgierz zarządza sześcioma świetlicami gminnymi w: Giecznie, Jedliczu A, Jedliczu B, Kaniej Górze, Rosanowie i Ustroniu.

Centrum Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej i Sportowej w Giecznie

ul. Sportowa 3

Działalność świetlic wiejskich ma na celu:

  • integrację środowiska lokalnego,
  • inicjowanie aktywności mieszkańców działających na rzecz wsi oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i sportowej,
  • organizację spotkań sołtysów, rad sołeckich i radnych z mieszkańcami, organizacjami i środowiskami lokalnymi,
  • rozwój działalności kulturalnej, adresowanej do poszczególnych grup wiekowych społeczności wiejskiej,
  • inspirowanie nowych form działalności kulturalnej,
  • popularyzację amatorskich form artystycznych,
  • organizację imprez o charakterze kulturalnym i sportowym, przeznaczonych dla ogółu mieszkańców gminy Zgierz,
  • promocję gminy Zgierz,
  • promowanie sportu masowego, podejmowanie działań rekreacyjnych,
  • współpracę z organizacjami i środowiskami lokalnymi z terenu gminy Zgierz.

świetlica wiejska w Jedliczu A

ul. Długa 36

świetlica wiejska w Jedliczu B

ul. J. Kochanowskiego 2

świetlica wiejska w Kaniej górze

ul. Strażacka 17

świetlica wiejska w Rosanowie

ul. Długa 92

świetlica wiejska
w Ustroniu

ul. Ustronie 10

Dostosowanie dla niepełnosprawnych