Obecnie realizowane projekty przez Gminny Ośrodek Kultury

 

mkidn_01_cmyk_m_480

- projekt Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej” - w ramach programu rozwój infrastruktury kultury, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Projekt w realizacji w 2014 roku.

 Kwota dotacji:  60 000,00

 

logotypy_m_419_01

 

- projekt „Mażoretki – warsztaty rytmu i tańca oraz doposażenie zespołu”

– Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Projekt w realizacji w 2014 roku.  

 Przewidywana kwota dofinansowania: 20 097,28