Statut

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

działalność kulturalna

działalność
szkoleniowo-wypoczynkowa

działalność bibliotek

ZADANIA PODSTAWOWE

  • organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę;

  • stwarzanie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów;

  • organizowanie imprez artystycznych, sportowych i rekreacyjnych, okolicznościowych, rodzinnych i obrzędowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym;

  • prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej;

  • koordynowanie działalności na terenie działania Centrum w zakresie organizacji imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych;

  • nadzorowanie i organizowanie działalności rozrywkowo-rekreacyjnej;

  • prowadzenie współpracy i wymiany kulturalnej;

  • współdziałanie na rzecz kultury i sportu z instytucjami, stowarzyszeniami, twórcami indywidualnymi;

  • administrowanie powierzonymi obiektami i przydzielonym mieniem oraz utrzymywanie i udostępnianie bazy kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej, zgodnie z odrębnymi przepisami.