Rezerwat „Grądy nad Moszczenicą”

Lasy pełnią wyjątkową rolę społeczną, krajobrazową i przyrodniczą. Są strażnikiem zmian klimatycznych, fabryką tlenu, chronią nas przed szkodliwym wpływem przemysłu, osłaniają glebę i wody, są ostoją dla tysięcy gatunków roślin oraz zwierząt. Lasy są także ulubionym miejscem wypoczynku ludzi. Ale są lasy, które trzeba czasem zostawić w spokoju. Rezerwat w Lesie Szczawińskim jest jednym z nich.

w rezerwacie obowiązuje całkowity zakaz ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej

Co warto wiedzieć?

rezerwat, zasady, gmina Zgierz

O ile nie ma wyznaczonych szlaków, do rezerwatu nie wolno wchodzić, a granice wyznaczają znaki:

  • tablice czerwone (z nazwą rezerwatu) i białe (z zasadami), fot. <<,
  • zielone ciągłe pasy na drzewach, fot. >>
rezerwat, zasady, gmina Zgierz

Rezerwat Grądy nad Moszczenicą tworzy niezwykle cenny przyrodniczo i naukowo obszar o malowniczym krajobrazie. Chroni on bogatą szatę porastającą teren o ciekawej rzeźbie, na którą składają się rzeka pięknie wijąca się miejscami w głębokiej dolinie, rynny erozyjne i skarpy.

grądy

Las grądowy to wielogatunkowy i wielowarstwowy las liściasty, typowy dla obszarów nizinnych i podgórskich. W drzewostanie dominują dęby i graby z domieszką klonu, lipy, brzozy, osiki, jaworu, wiązu i jesionu.

Obecnie w Polsce tworzy tylko niewielkie skupiska. Większość obszarów dawnego występowania zostało zajętych na potrzeby rolnictwa lub uprawy drzew iglastych, bowiem grąd występuje na glebach wilgotnych i żyznych, zwłaszcza glebach brunatnych.

Rezerwat Grądy nad Moszczenicą, gmina Zgierz
Rezerwat Grądy nad Moszczenicą, gmina Zgierz

utworzony

w 1994 roku

powierzchnia

42,14 ha

cel ochrony

zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych zespołów grądowych z gatunkami roślin chronionych, rzadkich i zagrożonych wyginięciem

Na terenie rezerwatu przeważają grądy, natomiast nad rzeką wąskie pasy łęgów jesionowo-olszowych. Grądy rosną w całej gamie - od wysokiego i ubogiego, przez grąd typowy (na przeważającym obszarze), po grąd niski w parowach zbiegających w kierunku rzeki Moszczenica. Nad silnie meandrującą rzeką i parowami, które okresowo zapełniają się wodami ze spływów wiosennych lub po ulewnych deszczach, występują smugi łęgów.

W bujnym i bogatym gatunkowo runie leśny rosną rośliny objęte całkowitą ochroną - wczesnowiosenny wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity, gnieźnik leśny. Występują też gatunki rzadkie i istotne dla nauki: bniec czerwony, czerniec gronkowy, zawilec żółty, kokorycz pełna, łuskiewnik żółty, złoć żółta, kokoryczka okółkowa. Szczególnie cennym przyrodniczo elementem rezerwatu są stanowiska chronionego widłaka spłaszczonego.

Rezerwat Grądy nad Moszczenicą, gmina Zgierz
CC BY 2.0, Per Arvid Åsen, źródło: https://www.flickr.com/photos/candidum/3121381112/

Widłak spłaszczony
(Diphasiastrum complanatum)

CC BY-SA 3.0, Ivar Leidus, źródło: Wikipedia

Gnieźnik leśny
(Neottia nidus-avis)

Rezerwat Grądy nad Moszczenicą, gmina Zgierz
Rezerwat Grądy nad Moszczenicą, gmina Zgierz
CC BY-SA 3.0 Kurt Stüber [1] - caliban.mpiz-koeln.mpg.de/mavica/index.html part of www.biolib.de, źródło: Wikipedia

Wawrzynek wilczełyko
(Daphne mezereum)

Bluszcz pospolity
(Hedera helix)

CC BY-SA 3.0, Bogdan - praca własna, źródło: Wikipedia

Zawilec żółty
(Anemone ranunculoides)

zagrożenia

  • zanieczyszczenie powietrza
  • nieracjonalna gospodarka wodno-ściekowa z działek sąsiadujących z rezerwatem mogąca naruszyć naturalną równowagę hydrologiczną w dorzeczu rzeki
  • niszczenie roślin
  • zbieranie grzybów
  • spływ nawozów i środków ochrony roślin do rzeki
  • użyźnienie siedlisk dolinowych
  • zanieczyszczenia gleby i krajobrazu przez wyrzucanie do lasu i w dolinę rzeki śmieci i innych odpadów
  • kłusownictwo
Rezerwat Grądy nad Moszczenicą, gmina Zgierz

lokalizacja

Dostosowanie dla niepełnosprawnych