Centrum w terenie

GCKSTiR w Dzierżąznej zajmuje się organizowaniem warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego. Obecnie na terenie gminy Zgierz działają w tej formule trzy zespoły: Orkiestra Dęta w Szczawinie, zespoły śpiewacze Szczawinianki i Giecznianki z kapelą ludową.

Koła Gospodyń Wiejskich to obok Kółek Rolniczych najstarsza organizacja społeczna działająca w Europie. 

Obecnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej aktywnie współpracuje 13 Kół Gospodyń Wiejskich: KGW Biała, KGW  Dąbrówka, KGW Dzierżązna, KGW Gieczno, KGW Grotniki-Ustronie, KGW Jedlicze A i B, KGW Kębliny, KGW Lorenki, KGW Łagiewniki, KGW Proboszczewice, KGW Rosanów, KGW Szczawin, KGW Wypychów.

Świetlice wiejskie pełnią funkcję centrów kultury lokalnej, organizują czas wolny, integrują społeczność. Służą nie tylko dzieciom, ale także dorosłym.

Świetlice wiejskie z gminy Zgierz funkcjonują w oparciu o Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95), która stanowi, że do zadań gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców, a organizowanie świetlic jest formą takiej pracy.