RODO

PRAWO DO INFORMACJI O ADMINISTROWANIU DANYMI OSOBOWYMI

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej z siedzibą pod adresem: Dzierżązna 4, gmina Zgierz, tel. 42 717 84  66.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji jest Rafał Andrzejewski, dane do kontaktu :  iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl,  nr tel.: 504 976 690
  .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
 • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
 • inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 • inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem przez Administratora przysługuje Pani/Panu:
 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
 • w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia przez Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej działalności kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej, rozwijającej i zaspokajającej potrzeby ludności oraz upowszechnianie, ochrona i promocja kultury, sportu, rekreacji i turystyki w kraju i za granicą oraz utrwalanie i rozwijanie zainteresowań kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych społeczeństwa. Podanie danych wynika z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 406, ze zm.) i innych usług branżowych.