Statut

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Działalność kulturalna

Działalność szkoleniowo-wypoczynkowa

Działalność bibliotek

ZADANIA PODSTAWOWE

  • organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę;
  • stwarzanie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów;
  • organizowanie imprez artystycznych, sportowych i rekreacyjnych, okolicznościowych, rodzinnych i obrzędowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym;
  • prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej;
  • koordynowanie działalności na terenie działania Centrum w zakresie organizacji imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych;
  • nadzorowanie i organizowanie działalności rozrywkowo-rekreacyjnej;
  • prowadzenie współpracy i wymiany kulturalnej;
  • współdziałanie na rzecz kultury i sportu z instytucjami, stowarzyszeniami, twórcami indywidualnymi;
  • administrowanie powierzonymi obiektami i przydzielonym mieniem oraz utrzymywanie i udostępnianie bazy kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
Dostosowanie dla niepełnosprawnych